2017 оны маркийн төлөвлөгөөний дагуу Монгол маркийн 1022 дахь “Шар Шувуу” сэдэвт  4 номиналь бүхий хэлхээ, сери  марк юм.

Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.