-    Румын, Шри Ланка улсууд халдвар тархалтыг хязгаарлах зорилгоор авч буй хөл хорио, бусад арга хэмжээнүүдээ үргэлжлүүлэхээр болж, форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөлөлд хэвээр, мөн хүргэлтийн хяналтын хугацааг мөрдөх боломжгүй байна. 
-    Испани улсад онц байдал зарласан хэвээр, форс мажор (давагдашгүй хүчин зүйл)-ийн нөлөөлөлд байгаа хэдий ч зарим улсуудад шуудан илгээх боломжтой боллоо хэмээн зарлалаа.